Auditnormen

De Inspecteurs van Financiën die door de Vlaamse Regering worden aangeduid als Vlaamse Auditautoriteit (VAA) en alle auditoren zijn lid van het Instituut van Interne Auditoren (IIA) en zijn uit dien hoofde verplicht de deontologische code van het IIA na te leven.

Die legt aan de interne auditoren onder meer volgende gedragsregel op (cf. 4.2. van de Deontologische Code): “Interne auditoren zullen de interne auditwerkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de Internationale Normen voor de Professionele Uitoefening van Interne Audit (‘International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing’).” Zeker bij de uitvoering van systeemaudits zullen deze IIA-normen worden nageleefd, althans voor zover zij van toepassing zijn.

Zolang de Vlaamse Auditautoriteit niet voldoet aan de kwaliteitseisen bedoeld in IIA-norm nr. 1321 zal de formulering “uitgevoerd in overeenstemming met de IIA-normen” evenwel niet worden vermeld in de auditrapporten.

Van externe dienstverleners die ten behoeve en in opdracht van de VAA systeemaudits of IT-audits uitvoeren, zal worden geëist (via bestekbepalingen en opvolging tijdens de uitvoering van de audits) dat deze opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met Cobit.

Bij de uitvoering van de audits op concrete acties en bij de opstelling van de jaarlijkse auditopinie zullen de VAA en de externe dienstverleners zich laten leiden door de IFAC-normen, eveneens voor zover deze van toepassing zijn.