Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV)

De Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) is de kern van NextGenerationEU met een budget van 672,5 miljard euro bestemd voor leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen van EU-landen. Hiervan vloeit 2,225 miljard euro naar Vlaanderen. Deze faciliteit moet de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie opvangen en de Europese economieën en samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger maken, en beter voorbereiden op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie.

Dit budget van 2,225 miljard euro is onderdeel van het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht‘ dat in totaal 4,3 miljard euro bedraagt en bestaat uit 180 projecten. 

Op 18 februari 2021 werd de verordening tot instelling van de herstel-en veerkrachtfaciliteit in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Hierin staat uitgebreid opgenomen aan welke criteria de plannen voor herstel en veerkracht moeten beantwoorden. De Europese verordening verplicht de lidstaten om regelingen te treffen om corruptie, fraude, belangenconflicten en dubbele financiering bij het gebruik van de financiële middelen die afkomstig zijn van de faciliteit te voorkomen. Hiertoe heeft Vlaanderen beheers- en controlewerkzaamheden opgezet.

De Vlaamse Auditautoriteit heeft een auditstrategie uitgewerkt (beslissing Vlaamse Regering van 26 februari 2021). De Vlaamse Regering besliste op 30 april 2021 om de VAA de voorgestelde auditstrategie te laten uitvoeren en voorziet hiervoor de nodige bijkomende personeels- en werkingsmiddelen.

 

De belangrijkste taken van de VAA in het kader van de FHV zijn daarbij:

  • Beoordeling van de voorgelegde projecten;
  • Beoordeling van het interne beheers- en controlesysteem en de opvolging ervan;
  • Audits op projecten;
  • Beoordeling correctheid en betrouwbaarheid van gerapporteerde mijlpalen en streefdoelen;
  • Verificatie van de beheersverklaring en samenvatting van audits, alsook het aanleveren van een auditopinie.

De rapportering wordt overgemaakt aan de minister bevoegd voor Financiën en Begroting en aan het project management office (monitoringtool relanceplan) om de overeenstemming van data te verzekeren.

 

In haar audits zal de VAA nagaan of:

  • de afgesproken doelstellingen en bijhorende mijlpalen daadwerkelijk zijn bereikt;
  • de onderliggende acties vrij zijn van wezenlijke onregelmatigheden;
  • de acties niet worden beïnvloed door dubbele financiering.